Studia Podyplomowe dla nauczycieli


Studia podyplomowe dokształcające dla nauczycieli informatyki

Opis studiów

Studia przeznaczone są dla czynnych nauczycieli informatyki, którzy mają uprawnienia do uczenia tego przedmiotu w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Studia przygotowują do prowadzenia zajęć z informatyki według nowej podstawy programowej w klasach 4-8 szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych (liceach i technikach).

Zdobyta wiedza i umiejętności stanowią rozszerzenie i uzupełnienie kwalifikacji uzyskanych w wyniku ukończenia studiów wyższych.

Studia trwają 2 semestry, w trakcie których realizowanych jest 120 godzin dydaktycznych na 10 dwudniowych zjazdach (piątek od 15.15 i sobota). Limit miejsc to 20 osób.

Program studiów

Program Studiów Podyplomowych dokształcających w zakresie informatyki dla nauczycieli informatyki i efekty kształcenia na tych studiach są zgodne z Ramowym Programem dostarczonym przez MEiN.

Przedmioty studiów: 

Kod przedmiotu

Przedmiot

Formy zajęć

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

WST

Wstęp do informatyki; przegląd informatyki szkolnej

wykłady konwersatoria

8

2

KOMP

Organizacja i funkcjonowanie szkolnej infrastruktury informatycznej

wykłady
laboratoria

6

1

APL

Systemy oprogramowania użytkowego

wykłady
laboratoria

10

4

AlgProg

Algorytmy i programowanie

wykłady
laboratoria

60

12

MET

Metodyka nauczania informatyki i korzystania z technologii w nauczaniu

wykłady konwersatoria

30

 

8

SPOŁ

Aspekty prawne, etyczne i społeczne aspekty informatyki

wykłady konwersatoria

4

2

ROZW

Dalszy profesjonalny rozwój nauczyciela

konwersatoria

2

1

Suma:

 

120

30