Studia Podyplomowe dla nauczycieli


Studia podyplomowe kwalifikacyjne w zakresie informatyki dla nauczycieli

 Opis studiów

Studia przeznaczone są dla czynnych nauczycieli szkół podstawowych lub ponadpodstawowych. Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z informatyki według nowej podstawy programowej.

Zdobyta wiedza i umiejętności stanowią podstawę do uzyskania kwalifikacji do nauczania przedmiotu informatyka w szkole podstawowej i w szkole ponadpodstawowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia trwają 3 semestry, w trakcie których realizowanych jest 360 godzin na 17 trzydniowych zjazdach (piątek od 15.15, sobota i niedziela). Limit miejsc to 20 osób.

Program studiów

Program Studiów Podyplomowych kwalifikacyjnych w zakresie informatyki dla nauczycieli i efekty kształcenia na tych studiach są zgodne z Ramowym Programem dostarczonym przez MEiN.

Przedmioty studiów:

Kod przedmiotu

Przedmiot

Forma zajęć

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

WST

Wstęp do informatyki; przegląd informatyki szkolnej

wykłady
konwersatoria

10

2

KOMP

Organizacja i funkcjonowanie szkolnej infrastruktury informatycznej

wykład
laboratoria

15

4

APL

Systemy oprogramowania użytkowego

wykład
laboratoria

35

10

AlgProg

Algorytmy i programowanie

wykład
laboratoria

95

26

MET

Metodyka nauczania informatyki i korzystania z technologii w nauczaniu

wykład
konwersatoria

90

 

22

SPOŁ

Aspekty prawne, etyczne i społeczne aspekty informatyki

wykład
konwersatoria

15

3

ROZW

Dalszy profesjonalny rozwój nauczyciela

wykład
konwersatoria

10

3

PRAK

Praktyka

w szkole

90

20

Suma:

X

360

90

Praktyki 

Uczestnicy studiów zobowiązani są do odbycia 90-godzinnych praktyk zawodowych (po 30 godzin w każdym semestrze studiów). Praktyki zawodowe są zintegrowane z realizacją zajęć z zakresu metodyki nauczania informatyki. Ich celem jest zdobycie doświadczenia związanego z pracą dydaktyczną nauczyciela oraz skonfrontowanie nabytej wiedzy z rzeczywistością pedagogiczną.

W ramach praktyk uczestnicy studiów będą obserwować lekcje prowadzone przez innych nauczycieli oraz przeprowadzą własne lekcje według scenariuszy opracowanych w ramach zajęć z metodyki nauczania informatyki. Poza tym zapoznają się z organizacją szkolnej pracowni informatycznej: z dostępnym w niej sprzętem, oprogramowaniem, siecią komputerową, platformą e-learningową itp.

W czasie praktyk opiekę nad uczestnikiem studiów sprawuje szkolny opiekun praktyki. Umożliwia on uczestnikowi studiów obserwację i prowadzenie lekcji, omawia z uczestnikiem studiów obserwowane i prowadzone lekcje, a także dokonuje podsumowania i ocenia praktyki. Szkolny opiekun praktyki otrzymuje za swoją pracę wynagrodzenie.

Uczestnik studiów musi odbyć praktyki zarówno w szkole podstawowej jak i ponadpodstawowej.